Monday, 13 May 2013

Gaya Kepimpinan


Kepimpinan merupakan fungsi pengurusan yang menggunakan pengaruh untuk memotivasikan pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. Ia juga membawa maksud mewujudkan satu budaya dan nilai bersama, matlamat komunikasi kepada pekerja dalam sesuatu organisasi dan juga menggalakkan pekerja untuk menunjukkan prestasi yang lebih tinggi. Pemimpin mempunyai kemampuan untuk menggunakan pelbagai bentuk kuasa dalam mempengaruhi tingkahlaku pekerja semasa menjalankan tugas.
Gaya kepimpinan merujuk kepada cara seseorang pemimpin untuk mempengaruhi pekerjanya. Pengurus biasanya menggunakan lebih daripada satu gaya kepimpinan dan bergantung kepada masalah yang ingin diselesaikan. Terdapat beberapa gaya kepimpinan seperti:-
Autokratik
  • Keputusan ditentukan oleh pemimpin sendiri
  • Tidak boleh dibantah
Demokratik
  • Mengikut kehendak majoriti
  • Perbincangan dan cadangan
Penyertaan
  • Pandangan dan cadangan bersama
  • Isu pengurusan adalah keputusan pengurus
Bebas (laissez-faire)
  • Sepenuh kebebasan kepada staf
  • Sesuai untuk staf yang berpersonaliti positif, berpengetahuan dan kemahiran yang diperlukan

No comments:

Post a Comment